Основні завдання БУВР середнього Дніпра: 

 • - забезпечення реалізації державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів у межах суббасейну Середнього Дніпра басейну річки Дніпро, Київської області та м. Києва;
 • - спрямування та координація діяльності організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів у межах суббасейну Середнього Дніпра району басейну річки Дніпро, Київської області та м. Києва;
 • - забезпечення реалізації державної політики у сфері водного господарства та гідротехнічної меліорації земель у межах Київської області та м. Києва.

БУВР середнього Дніпра відповідно до покладених на нього завдань: 

1. У межах суббасейну Середнього Дніпра району басейну річки Дніпро:
 • - вносить пропозиції Держводагентству, органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;
 • - розробляє план управління суббасейну Середнього Дніпра;
 • - за координацією Держводагентства утворює та організовує роботу басейнової ради Середнього Дніпра;
 • - координує роботу Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області, Регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області та інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом;
 • - узагальнює результати моніторингу якості вод у контрольних створах у районах основних водозаборів комплексного призначення, водогосподарських систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання;
 • - проводить аналіз якості поверхневих вод та сповіщає органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, організовує розроблення оперативних та довгострокових прогнозів зміни екологічного стану водних об'єктів, а також надає результати Держводагентству;
 • - розробляє водогосподарські баланси, бере участь у вирішенні питань, пов'язаних із міжбасейновим розподілом стоку річок і використанням прикордонних вод;
 • - узагальнює та аналізує дані про водогосподарську і гідрологічну обстановку та надає оперативну інформацію Держводагентству; - координує здійснення заходів щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод;
 • - забезпечує у межах компетенції контроль за дотриманням встановлених режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем і каналів;
 • - узагальнює та аналізує результати державного обліку використання водних ресурсів та налає пропозиції Держводагентству щодо наповнення державного водного кадастру за розділами «Поверхневі водні об'єкти» і «Водокористування»;
 • - узагальнює результати моніторингу прибережних зон водосховищ (переформування берегів і підтоплення територій);
 • - організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп'ютерних мереж у сфері розвитку водного господарства і гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;
 • - забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у сфері розвитку водного господарства і гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, а також проводить заходи з популяризації екологічних знань, дбайливого ставлення до водних ресурсів, забезпечує відкритість діяльності шляхом взаємодії зі ЗМІ та використання засобів поширення інформації;
2. У межах Київської області та м. Києва:
 • - бере участь у виконанні державних цільових програм з питань водного господарства, гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів та здійсненні заходів, пов'язаних із запобіганням шкідливій дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь;
 • - бере участь у забезпеченні задоволення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах; - розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетів розвитку водного господарства;
 • - розробляє режими роботи водосховищ, ставків, водогосподарських систем і каналів та орендованих водних об'єктів і надає пропозиції територіальному органу Держводагентства стосовно їх встановлення;
 • - розглядає та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства (у разі його відсутності – Держводагентству) стосовно погодження договорів оренди водних об'єктів;
 • - розглядає і надає пропозиції територіальному органу Держводагентства (у разі його відсутності – Держводагентству) стосовно погодження проектів на проведення робіт на землях водного фонду;
 • - розглядає та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства (у разі його відсутності – Держводагентству) стосовно погодження меж зон санітарної охорони водних об'єктів та проектів встановлення розмірів смуг відведення та режиму користування ними;
 • - розглядає та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства (у разі його відсутності – Держводагентству) стосовно створення на річках та у їх басейнах водойм та водо підпірних стінок;
 • - розглядає та надає пропозиції територіальному органу Держводагентства (у разі його відсутності – Держводагентству) стосовно документації із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом України «Про землеустрій», щодо відповідності зазначеної документації водному законодавству;
 • - володіє, користується і розпоряджається майном, яке закріплене за ним на праві оперативного управління, згідно з чинним законодавством;
 • - надає пропозиції Держводагентству щодо затвердження правил експлуатації водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів;
 • - забезпечує у межах компетенції контроль за дотриманням встановлених режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем і каналів;
 • - забезпечує функціонування систем державного моніторингу довкілля у частині проведення радіологічних і гідрохімічних спостережень на водних об'єктах комплексного призначення, транскордонних водотоках, водогосподарських системах міжгалузевого і сільськогосподарського водопостачання, у зонах впливу атомних електростанцій;
 • - проводить моніторинг якості вод у контрольних створах у районах основних водозаборів комплексного призначення, водогосподарських систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання;
 • - проводить кризовий моніторинг водних об'єктів;
 • - проводить моніторинг водних об'єктів за радіологічними показниками на територіях, які зазнали радіоактивного забруднення;
 • - здійснює діяльність, пов'язану з придбанням, зберіганням, використанням прекурсорів при виконанні інструментальних лабораторних робіт при проведенні моніторингу довкілля, згідно з чинним законодавством;
 • - проводить аналіз якості поверхневих вод та сповіщає органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, організовує розроблення оперативних та довгострокових прогнозів зміни екологічного стану водних об'єктів і меліорованих земель;
 • - веде державний облік водокористування та надає пропозиції Держводагентству щодо наповнення державного водного кадастру за розділами «Поверхневі водні об'єкти» і «Водокористування»;
 • - приймає звіти про використання води за формою № 2 ТП-водгосп (річна), перевіряє їх достовірність та узагальнює результати державного обліку використання водних ресурсів;
 • - організовує роботу, пов'язану із забезпеченням єдності та необхідної точності вимірювань, підвищенням рівня метрологічного забезпечення відповідно до вимог нормативних документів з метрологічної діяльності;
 • - узагальнює та аналізує дані про водогосподарську і гідрологічну обстановку та надає оперативну інформацію Держводагентству;
 • - готує пропозиції Держводагентству щодо паспортизації малих річок;
 • - забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у сфері розвитку водного господарства і гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, а також проводить заходи з популяризації екологічних знань, дбайливого ставлення до водних ресурсів, забезпечує відкритість діяльності шляхом взаємодії зі ЗМІ та використання засобів поширення інформації;
 • - здійснює інші повноваження, визначені законом.
3. У межах Київської області:
 • - організовує виконання робіт, пов'язаних з мінімізацією наслідків шкідливої дії вод, зокрема шляхом забезпечення захисту від підтоплення, протипаводкового і протиповеневого захисту сільськогосподарських угідь, а також сільських населених пунктів;
 • - здійснює у межах повноважень, передбачених законом, разом з іншими органами виконавчої влади заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску паводкових вод та льодоходу;
 • - забезпечує роботу функціональної підсистеми протипаводкових заходів Єдиної системи цивільного захисту;
 • - здійснює моніторинг підтоплення сільських та селищних населених пунктів;
 • - вносить пропозиції Держводагентству, органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування щодо розробки державних цільових і регіональних програм з питань водного господарства, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, а також гідротехнічної меліорації земель та експлуатації об'єктів державного водогосподарського комплексу, у тому числі міжгосподарських меліоративних систем;
 • - взаємодіє з басейновими радами річки Прип'ять, річки Десна та річки Південний Буг;
 • - розробляє довгострокові прогнози та пропозиції щодо основних напрямів розвитку гідротехнічної меліорації земель та використання меліорованих угідь;
 • - здійснює координацію і контроль за діяльністю підпорядкованих організацій, у частині перерозподілу (перекидання) водних ресурсів для забезпечення їх балансу у межах зони діяльності шляхом переміщення води державними меліоративними системами відкритого (штучно створені водні об'єкти) та закритого типу (водогони, трубопроводи) та надання доступу до них первинним водокористувачам;
 • - надає пропозиції Держводагентству щодо затвердження правил експлуатації меліоративних систем, встановлює режими експлуатації загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем, здійснює контроль за їх дотриманням;
 • - здійснює інвентаризацію та паспортизацію загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем;
 • - здійснює заходи щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод;
 • - проводить моніторинг меліоративного стану зрошуваних та осушуваних земель, а також грунтів у зонах впливу меліоративних систем;
 • - організовує ведення первинного обліку забраної та перекачаної води насосними станціями, водо розподілу між державними міжгосподарськими меліоративними системами;
 • - визначає існуючий та перспективний потенціал енерговикористання і енергозбереження, впровадження першочергових та перспективних енергозберігаючих заходів;
 • - розглядає та погоджує технічні умови для проектування, будівництва та реконструкції меліоративних систем;
 • - розглядає проектно-кошторисну документацію на будівництво (реконструкцію) окремих об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем;
 • - забезпечує проектування, будівництво і реконструкцію водогосподарських об'єктів, меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури, водогосподарських об'єктів багатоцільового використання;
 • - подає Держводагентству пропозиції щодо розроблення, перегляду і затвердження нормативної документації з проектування, будівництва та експлуатації водогосподарських об'єктів і меліоративних систем;
 • - виконує функції замовника на проектування, будівництво і реконструкцію природоохоронних та інших об'єктів інженерної інфраструктури;
 • - забезпечує експлуатацію державних водогосподарських об'єктів комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем, проведення планово-запобіжних ремонтів меліоративних систем і споруд, а також здійснює ремонт внутрішньогосподарської меліоративної мережі та її гідротехнічних споруд на договірних засадах;
 • - забезпечує проведення робіт із запобігання пошкодженню та аваріям на гідротехнічних спорудах загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем, а також з ліквідації наслідків аварій на них;
 • - розробляє заходи щодо забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою;
 • - забезпечує проведення моніторингу технічного стану меліоративних систем та гідротехнічних споруд, що належать водогосподарським організаціям на правах оперативного управління;
 • - здійснює міжнародне співробітництво у галузі використання і охорони прикордонних поверхневих вод;
 • - організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп'ютерних мереж у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;
 • - здійснює інші повноваження, визначені законом.